bol pridaný do vášho košíka

Odpaľovanie ohňostroja počas roka a povolenie obce.

Odpaľovanie ohňostroja počas roka a povolenie obce.

Môžem strielať zábavnú pyrotechniku počas roka?

 

Toto je najčastejšia otázka ktorú dostávame od zakazníkov...

 

Minulý rok (2018) bola prijatá novelizacia zákona Zákon č. 58/2014 Z. z.Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Tento zákon upravuje aj používanie zábavnej pyrotechniky (pyrotechnických výrobkov) počas celého roka. Denne sa stretávame že obce a mestá neovládajú aktuálne zákony o používaní zábavnej pyrotechniky. Pred pár dňami sa nám stalo dokonca že starosta jednej nemenovanej obce v  blízkosti mesta  Vráble, povedal že odpalovanie zábavnej pyrotechniky je počas celého  roka zakázané. Dodal že odpalovanie je aj počas Silvestra zakázané a preto nemenovaná obec nemôže ani výnimočne povoliť odpálenie zábavnej pyrotechniky. V stručnosti vám vysvetlím, ako to s odpalovaním zábavnej pyrotechniky je.

 

Platný zákon 58/2014 Z. z.Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov  nás zaujíma hlavne paragraf 53 bod 4 ktorý usmerňuje  :

 

Používanie pyrotechnických výrobkov

 

-(4) Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím a musí obsahovať:

 

a) meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,  v prípade  že pyrotechnické výrobky priamo použije iná osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,

 

b) dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania.

 

-(5) Obec vydá súhlas podľa odseku 4 alebo žiadosť zamietne. Ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí podľa odseku 4, vyzve obec na doplnenie žiadosti alebo žiadosť zamietne. Súhlas obce na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 podľa odseku 4 oprávňuje

a) žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 
2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka,

b) osobu podľa § 52 ods. 9 na predaj pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 1. januára do 27. decembra príslušného kalendárneho roka.

 

 

V skratke ... povolenie na odpalovanie zábavnej pyrotechniky  F2,F3, (všetky ohňostroje) v priehu roka od 1Januara do 30Decembra vám môže dať len obec na základe podanej žiadosti.

 

Samozrejme obec vám z vlastného presvedčenia nemusí povolenie udeliť.

Čo vám hrozí ak v období od 2.Januára až  do 30Decembra kalendárneho roku odpálite ohňostroj  bez povolenia?

V prípade že stihne prísť štátna Polícia ,vykoná zápis o používaní zábavnej pyrotechniky a  spis zašle na danú obec alebo mesto kde sa odpálenie ohňostroja uskutočnilo. Dané mesto alebo obec vám udelí poriadkovú pokutu.

Poriadkovú pokutu má každá obec alebo mesto inú, no bežne sa to pohybuje medzi 20-50 €.

 

Celý zákon nájdete tu.

 

Za tento rok neevidujeme ani jednu takúto pokutu za odpálenie ohňostroja.

 

 

Tomáš Šmitala

 

 

Zanechať odpoveď

* Meno:
* E-mail: (Nepublikované)
   Webstránka: (URL stránka s http://)
* Komentár:
Typ kódu